Станом на 18.03.19 р. КП "Івано-Франківськводоекотехпром" виконує наступні роботи:   вул. Надрічна, Б.Хмельницького, Берегова – асфальтування розкопок        вул. Сеченова – КНС – чистка відстійника        вул. Нац. Гвардії – чистка колодязів        вул. Карпатська 12 – будівництво водопроводу D-225мм
Головна

Запрошення до участі (ITQ) –

Закупівля товарів і неконсультаційних послуг


Назва проекту: ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ                   «11» квітня 2018р.

ЯКІСТЮ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Джерело фінансування: Конкурентне Вікно Гранту, що регулюється положеннями грантової угоди TF012722, укладеної між Міжнародною Асоціацією компаній з водопостачання на площі басейну р. Дунай і Світовим банком

Контракт: Матеріально-технічне оснащення системи «Єдиного вікна» та електронної черги

Шановний  Підряднику,

Вам пропонується подати цінову пропозицію на виконання наступних пунктів:

  1. 1.«Матеріально-технічне оснащення системи «Єдиного вікна» та електронної черги»

Обсяг зобов'язань Підрядника включає наступні основні пункти:

  1. a)Проектні роботи, в тому числі виконання робочого проекту, робочих і виконавчих креслень, не включаючи електричні схеми встановлюваних систем;
  2. b)Будівельні роботи;
  3. c)Постачання, установка, пусконалагоджувальні роботи і введення в експлуатацію нового обладнання, приладів, необхідних для завершення.

Інформація про технічні характеристики і необхідних кількостях наводяться в Запрошенні.

2. Ви повинні запропонувати повний перелік пунктів цього Запрошення. Кожен елемент повинен бути оцінений і контракт буде присуджений фірмі, яка запропонувала найнижчу оцінену вартість. Цінові котирування будуть оцінюватися за всіма пунктами разом і контракт буде присуджений компанії, що пропонує найнижчу сукупну вартість всіх елементів.

3. Ви повинні представити один оригінал цінової пропозиції з Формою Конкурсної пропозиції і чітко позначити "Original". Крім того, ви повинні також представити одну копію, позначену як "КОПІЯ". Ваша пропозиція в доданому форматі повинна бути запечатаний в конверт і доставлено за адресою:

До уваги:

Генерального директора

п. Р.М.Кімачука

каб. №100, КП “Івано-Франківськводоекотехпром” 

вул. Ботанічна 2,

Івано-Франківськ, 76011, Україна

телефон : +38 (0342) 75 91 42

факс:  +38 (0342) 77 51 56

 

4. Ваша цінова пропозиція в двох примірниках українською та англійською мовами, повинна супроводжуватися відповідною технічною документацією, каталогами (-ами) та іншими друкованими матеріалами або відповідною інформацією (укр. та англ. мовою) для кожного елемента, включаючи назви і адреси фірм, що забезпечують сервісне обслуговування в Україні.

5. Крайній термін для отримання вашої пропозиції до Замовника на адресу, зазначену в пункті 3, є: 23 квітня 2018р. (11:00 год.).

6.Цінові пропозиції, які надійшли факсом або електронними засобами, є прийнятними.

7. Ваша цінова пропозиція повинна бути представлена у відповідності до наступних інструкцій і відповідно до доданого Контракту. Додані Умови постачання є невід'ємною частиною Контракту.

(I) ЦІНИ: Ціни повинні бути вказані для поставки CIP Івано-Франківськ (місце призначення) на товари, що імпортуються або EXW на внутрішньому ринку товарів, що постачаються, плюс вартість доставки до місця призначення, відповідно до Інкотермс 2010. Ціни можуть бути вказані в будь-якій валюті країни-члена валютного банку, в тому числі євро, але не більше, ніж у трьох валютах.

(II) ОЦІНКА пропозицій: Пропозиції, визначені як такі, що  істотно відповідають технічним специфікаціям, будуть оцінені шляхом порівняння їх цін шляхом перетворення їх CIP ціни / EXW (плюс вартість доставки до місця призначення, в тому числі непередбачуваних витрат такого страхування, і т.д.) в українську гривню (національній валюті Покупця) на підставі обмінного курсу продажу, опублікованому Національним банком України (країна Покупця) на дату, зазначену в пункті 5 цього запрошення для подання пропозицій.

При оцінці пропозицій, Замовник визначатиме для кожної пропозиції оціночну вартість шляхом коригування цінової пропозиції, роблячи будь-яку корекцію для будь-яких арифметичних помилок у такий спосіб:

(a)                   де існує невідповідність між сумами, вказаними цифрами і словами, сума прописом буде мати перевагу;

(b)                   де розбіжність між ціною за одиницю та загальною сумою окремих позицій в результаті множення ціни одиниці на величину, матиме перевагу зазначена  ціна одиниці ;

(c)                    якщо Підрядник відмовляється прийняти коригування, то його пропозиція буде відхилена.

На додаток до вказаної ціни, оцінюється ціна повинна включати в себе:

  • Усі мита, імпорт і будь-які інші податки або збори, які застосовуються до товарів, що ввозяться в Україну (країна Покупця), і
  • Податок на додану вартість (ПДВ) в Україні (країна Покупця).

(III) Присудження ЗАМОВЛЕННЯ НА ПОСТАЧАННЯ: Перемога буде визнана за учасником конкурсу, який запропонував найнижчу ціну, яка відповідає необхідним стандартам технічних і фінансових можливостей. Покупець буде підписати Контракт згідно з прикладеною формою Контракту і Умовами постачання.

(IV) ТЕРМІН ДІЇ ПРОПОЗИЦІЇ: пропозиція повинна бути дійсною протягом сорока п'яти (45) днів з дати закінчення прийому пропозиції (й), зазначених у пункті 5 цього Запрошення до участі.

8. Додаткову інформацію можна отримати за адресою:

Директор зі стратегічного розвитку

А.В.Грималюк

каб. №303, КП “Івано-Франківськводоекотехпром” 

вул. Ботанічна 2,

Івано-Франківськ, 76011, Україна

телефон : +38 (0342) 77 52 55, (097) 987 85 14

факс:  +38 (0342) 77 51 56

електр. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ">a.grymalyuk@gmail.com    

9. Прохання підтвердити факсом / електронною поштою про отримання даного Запиту і намір подавати вашу цінову пропозицію (ї).

З повагою,

генеральний директор

__________________ Роман Кімачук

Invitation to Quote (ITQ) –

Shopping For Goods and Non-Consulting Services


Project Title: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION             April 11, 2018

FOR THE IMPROVEMENT OF CUSTOMER SERVICE LEVEL  

Source of Funding: Competitive Grant Window that Regulated by the Terms of Grant agreement TF012722 concluded between the  IAWD and the World Bank

Contract Ref:  «Logistic support of thene contact point system" and electronic queue»

Dear Contractor,

  1. 1.You are invited to submit your price quotation(s) for the implementation of the following items:

«Logistic support of thene contact point system" and electronic queue»

The Contractor's obligations include the following key items:

  1. a)Project works, including execution of a work project, work and executive drawings. Without including the electrical circuits of the installed systems;
  2. b)Construction works;
  3. c)Supply, installation, start-up, and commissioning of new equipment, devices required for completion.

 

The information on the technical characteristics in the required quantities  is given in ITQ.

2. You shall offer a full list of items from this invitation. Each item shall be evaluated and the contract will be awarded to the firm that offered the lowest evaluated price. Price quotations will be evaluated for all the items together and contract awarded to the firm offering the lowest evaluated total cost of all the items.


3. You shall submit one original of the Price Quotation with the Form of Bid, and clearly marked “Original”.  In addition, you shall also submit one copy marked as “COPY”. Your quotation in the attached format should be sealed in an envelope  and delivered to the following address:

To: Director General
Mr. Roman Kimachuk

off. №100, Ivano-Frankivskvodoekotekhprom Utility

2, Botanichna Str.

Ivano-Frankivskv, 76011, Ukraine

Tel. : +38 (0342) 75 91 42

Fax:  +38 (0342) 77 51 56

 

4. Your quotation in duplicate and in English and Ukrainian, should be accompanied by adequate technical documentation and catalogue(s) and other printed material or pertinent information (in ukr. and eng. language) for each item quoted, including names and addresses of firms providing service facilities in Ukraine.

5. The deadline for receipt of your quotation by the Purchaser at the addressed indicated in Paragraph 3 is: April 23, 2018 (11:00).  


6. Price offers received by fax or by electronic means are acceptable.
7. You quotation(s) should be submitted as per the following instructions and in accordance with the attached Contract. The attached Terms and Conditions of Supply is an integral part of the Contract.

(i) PRICES: The prices should be quoted for delivery CIP Ivano-Frankivsk (place of destination) for imported goods or EXW for domestically supplied goods plus the price of delivery to the place of destination, according to INCOTERMS, 2010. Prices can be quoted in any Bank member country currency, including Euro, but no more than three currencies.

 

(ii) EVALUATION OF QUOTATIONS: Offers determined to be substantially responsive to the technical specifications will be evaluated by comparison of their prices by converting their CIP/EXW price (plus the price of delivery to the place of destination, including incidental charges such insurance, etc.) to the UAH (national currency of the Purchaser) based on the selling exchange rate published by the National Bank of Ukraine (Purchaser’s country) on the date specified in Paragraph 5  of this invitation for submission of quotations.
In evaluating the quotations, the Purchaser will determine for each proposal the evaluated price by adjusting the price quotation by making any correction for any arithmetical errors as follows:

            (a) where there is a discrepancy between amounts in figures and in words, the amount in words will govern;

            (b) where is a discrepancy between the unit rate and the line item total resulting from multiplying the unit rate by the quantity, the unit rate as quoted will govern;

            (c) if a Contractor refuses to accept the correction, his quotation will be rejected.

In addition to the quoted price, the evaluated price shall include:

All custom duties, import and any other taxes or fees applicable for goods imported in Ukraine  (Purchaser’s country), and

Value Added Tax (VAT) in Ukraine (Purchaser’s country). 

 (iii) AWARD OF PURCHASE ORDER:  The award will be made to the bidder offering the lowest evaluated price and that meets the required standards of technical and financial capabilities.  The successful bidder will sign a Contract as per attached form of contract and terms and conditions of supply.

(iv) VALIDITY OF THE OFFER: Your quotation(s) should be valid for a period of forty five (45) days from the deadline for receipt of quotation(s) indicated in Paragraph 5 of this Invitation to Quote.

8.         Further information can be obtained from:

Director of Strategic Development
Mr. Andrii Hrymaliuk

off. №303, Ivano-Frankivskvodoekotekhprom Utility

2, Botanichna Str.

Ivano-Frankivskv, 76011, Ukraine

Tel. : +38 (0342) 77 52 55, (097) 987 85 14

Fax:  +38 (0342) 77 51 56

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду    

9.         Please confirm by fax/e-mail the receipt of this invitation and whether or not you will submit the price quotation(s).

           

Sincerely,

Director General

______________Roman Kimachuk